Couch Potato Server – Linux – Debian – Ubuntu.

Couch Potato Serwer.

„Download movies automatically, easily and in the best quality as soon as they are available”

 

 

1. Instalacja zależności..

sudo apt-get install python-dev git-core python-virtualenv php5-sqlite python

 

2. Tworzenie użytkownika dla serwera Couch Potato – couchpotato.

Tworzenie użytkownika couchpotato:

  • folder domowy – /opt/couchpotato,
  • bez hasła,
  • bez loginu.
sudo useradd -d /opt/couchpotato -m couchpotato
sudo adduser www-data couchpotato

 

3. Pobieranie i instalacja serwera Couch Potato z repozytoriów GIT.

Pobranie i instalacja serwera Couch Potato do folderu

sudo git clone https://github.com/CouchPotato/CouchPotatoServer.git /opt/couchpotato
sudo mkdir /opt/couchpotato/logs
sudo chown couchpotato:couchpotato /opt/couchpotato -R

4. Autostart serwera Couch Potato.

sudo cp /opt/couchpotato/init/ubuntu /etc/init.d/couchpotato
sudo cp /opt/couchpotato/init/ubuntu.default /etc/default/couchpotato
sudo chmod +x /etc/init.d/couchpotato
sudo update-rc.d couchpotato defaults

 

5. Konfiguracja ustawień startowych serwera Couch Potato.

sudo nano /etc/default/couchpotato

Konfiguracja danych:

CP_USER=couchpotato
CP_HOME=/opt/couchpotato
CP_DATA=/opt/couchpotato
CP_PIDFILE=/var/run//couchpotato.pid
PYTHON_BIN=/usr/bin/python

 

Zastosowanie skryptu startowego:

sudo /etc/init.d/couchpotato {start|stop|restart|force-reload|status}
 

 

6. Konfiguracja serwera Apache2 jako pośrednika Proxy z szyfrowaniem SSL.

Użyj tutorialu poniżej do instalacji serwera Apache2:

http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-apache-php5-ruby-python-webdav

Tworzenie dwóch hostów wirtualnych. Pierwszy host wirtualny nasłuchujący na porcie 80 z przekierowaniem na drugi host wirtualny nasłuchujący na porcie 443 (SSL).

Tworzenie pliku konfiguracyjnego

sudo nano /etc/apache2/sites-available/couchpotato
# couchpotato.domena.pl - PORT 80
#===========================================================================
<VirtualHost *:80>
ServerName couchpotato.domena.pl
ServerAlias *.couchpotato.domena.pl
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RedirectMatch ^/$ https://couchpotato.domena.pl
</VirtualHost>
#===========================================================================

 

# couchpotato.domena.pl - PORT 443
#===========================================================================
<VirtualHost *:443>
ServerName couchpotato.domena.pl
ServerAlias *.couchpotato.domena.pl
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
SSLEngine On 
SSLCertificateKeyFile ssl/apache.pem 
SSLCertificateFile ssl/apache.pem
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
ProxyRequests Off
ProxyPass / http://localhost:5050/
ProxyPassReverse / http://couchpotato/
</VirtualHost>
#===========================================================================

 

sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/couchpotato /etc/apache2/sites-enabled/couchpotato
sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http
sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

7. Dostęp do serwera Couch Potato (SSL).

http://couchpotato.domena.pl