Instalacja i konfiguracja: ruTorrent, rTorrent, Libtorrent, XMLRPC, Screen (Debian 7 Wheezy)

Dodanie użytkownika do /etc/sudoers.

su

hasło root’a.

 nano /etc/sudoers

 

Przykład:

nazwa_użytkownika     ALL=(ALL) ALL

 

1.  Tworzymy nowego użytkownika „rtorrent” i nowy katalog domowy.

Katalog domowy: /opt/rtorrent.

sudo adduser --home /opt/rtorrent rtorrent

 

2. Instalacja programów i paczek.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install subversion build-essential automake libtool libcppunit-dev libcurl3-dev
sudo apt-get install libsigc++-2.0-dev libcppunit-dev unzip unrar-free curl libncurses-dev 
sudo apt-get install apache2 apache2-utils php5 php5-cli php5-curl php-xml-rss php5-xmlrpc
sudo apt-get install php5-sqlite sqlite libapache2-mod-php5 libapache2-mod-xsendfile

 

3. Instalacja i włączanie modułu scgi.

sudo apt-get install libapache2-mod-scgi
ln -s /etc/apache2/mods-available/scgi.load /etc/apache2/mods-enabled/scgi.load
sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

4. Instalacja XMLRPC.

cd $HOME
sudo mkdir install
cd install
sudo svn checkout http://svn.code.sf.net/p/xmlrpc-c/code/stable xmlrpc-c
cd xmlrpc-c
sudo ./configure --disable-cplusplus
sudo make
sudo make install

 

5. Instalacja rTorrent.

5.1. Instalacja bibliotek Libtorrent.
cd ..
sudo wget https://github.com/rakshasa/libtorrent/archive/0.13.4.tar.gz -O libtorrent-0.13.4.tar.gz
sudo tar xvf libtorrent-0.13.4.tar.gz
cd libtorrent-0.13.4
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

 

5.2. Instalacja rTorrent.
cd ..
sudo wget https://github.com/rakshasa/rtorrent/archive/0.9.4.tar.gz -O rtorrent-0.9.4.tar.gz
sudo tar xvf rtorrent-0.9.4.tar.gz
cd rtorrent-0.9.4
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure --with-xmlrpc-c
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig

 

6. Tworzenie folderów potrzebnych do poprawnego funkcjonowania rTorrenta.

sudo mkdir -p /opt/rtorrent/{session,watch,download}
sudo chmod 777 -R /opt/rtorrent/{session,watch,download}
sudo chown rtorrent:rtorrent -R /opt/rtorrent/{session,watch,download}

 

7. Tworzenie i edycja pliku z konfiguracją użytkownika .rtorrent.rc.

sudo wget https://raw.githubusercontent.com/rakshasa/rtorrent/master/doc/rtorrent.rc -O /opt/rtorrent/.rtorrent.rc
sudo nano /opt/rtorrent/.rtorrent.rc

 

Edytujemy: directory, session, watch_directory, port_range i dodajemy port scgi: scgi_port.

directory = /opt/rtorrent/download
session = /opt/rtorrent/session
#schedule = watch_directory,5,5,load_start=/opt/rtorrent/watch/*.torrent
port_range = 6882-6892
upload_rate = 0
download_rate = 0
use_udp_trackers = yes
max_uploads = 200
min_peers=10
max_peers=400
check_hash = no

# DHT
peer_exchange = yes
dht_port = 1026
dht = auto

# Encryption
encryption = allow_incoming,try_outgoing,require,require_RC4,prefer_plaintext,enable_retry

# SCGI
scgi_port = localhost:5000

 

 

 

sudo chmod 777 /opt/rtorrent/.rtorrent.rc

 

8. Instalacja ruTorrent.

8.1. ruTorrent via GIT.
sudo apt-get install git
sudo git clone https://github.com/Novik/ruTorrent.git /var/www/rutorrent/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

LUB

8.2. ruTorrent ver. 3.7.
cd ..
sudo wget https://bintray.com/artifact/download/novik65/generic/ruTorrent-3.7.zip
sudo unzip ruTorrent-3.7.zip
sudo mv ruTorrent-master /var/www/rutorrent
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

LUB

8.3. ruTorrent ver. 3.6.
cd ..
sudo wget http://dl.bintray.com/novik65/generic/rutorrent-3.6.tar.gz
sudo tar xvf rutorrent-3.6.tar.gz
sudo mv rutorrent /var/www
sudo wget http://dl.bintray.com/novik65/generic/plugins-3.6.tar.gz
sudo tar xvf plugins-3.6.tar.gz
sudo mv plugins /var/www/rutorrent
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

LUB

8.4. ruTorrent ver. 3.5.
cd ..
sudo wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/rutorrent/rutorrent-3.5.tar.gz
sudo tar xvf rutorrent-3.5.tar.gz
sudo mv rutorrent /var/www
sudo wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/rutorrent/plugins-3.5.tar.gz
sudo tar xvf plugins-3.5.tar.gz
sudo mv plugins /var/www/rutorrent
sudo rm -rf /var/www/rutorrent/plugins/darkpal
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

 8.5. ruTorrent mobile.

Dostęp do ruTorrent, rTorrent z tel. iPhone i starszych modeli tel. innych firm.

http://pl.terminal28.com/dostep-do-rutorrent-rtorrent-z-tel-iphone-i-starszych-modeli-tel-innych-firm

 

Dostęp do ruTorrent, rTorrent z tel. z systemem Android.

http://pl.terminal28.com/rtorrent-transdroid-dostep-do-rtorrenta-z-telefonu

 

Zmiana ustawień odnośnie informacji o zajętości dysku/katalogu do którego ściągamy pliki.

Edytujemy plik konfiguracyjny ruTorrent’a i zmieniamy ścieżkę do dysku/katalogu do którego ściągamy pliki. Zastępujemy sciężkę do katalogu root „/” katalogiem ze ściagniętymi plikami.

sudo nano /var/www/rutorrent/conf/config.php

 

$topDirectory = '/opt/rtorrent/download'; // Upper available directory. Absolute path with trail slash.

Od tego momentu w lewym dolnym  rogu ruTorrent będzie pokazywał prawidłową informacje o zajetości dysku/katalogu.

 

8.6. Instalacja pluginu mediainfo.
sudo apt-get install mediainfo

 

8.7. Instalacja GeoIP i ffmpeg.
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
sudo gunzip GeoLiteCity.dat.gz
sudo mkdir -v /usr/share/GeoIP
sudo mv -v GeoLiteCity.dat /usr/share/GeoIP/GeoIPCity.dat
sudo apt-get install php5-geoip libav-tools

 

sudo ln -s /usr/bin/avconv /usr/bin/ffmpeg

 

9. Tworzenie konfiguracji i zabezpieczanie dostępu do strony hasłem.

cd /var/www/rutorrent

 

Tworzenie pliku z szyfrowanym hasłem .htpasswd

sudo htpasswd -c /var/www/rutorrent/.htpasswd nazwa_użytkownika

 

Edytujemy plik /var/www/rutorrent/.htaccess i dodajemy wpis, który informuje apache2 o plikach i lokalizacjach chronionych hasłem.

sudo nano /var/www/rutorrent/.htaccess
...
AuthUserFile /var/www/rutorrent/.htpasswd
AuthName "ruTorrent_login"
AuthType Basic
require valid-user
...

 

Tworzenie dostępu do strony Edytujemy /etc/apache2/sites-available/default i dodajemy wpis, który informuje apache2 o plikach i lokalizacjach chronionych hasłem.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/default

 

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost

  DocumentRoot /var/www
  <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
  </Directory>
  <Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>

  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
  # alert, emerg.
  LogLevel warn

  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>
</VirtualHost>

 

sudo nano /etc/apache2/sites-available/rutorrent

 

# ruTorrent
#===========================================================================

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/rutorrent/
    ErrorLog /var/log/apache2/error.log
    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
</VirtualHost>

#===========================================================================
sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/rutorrent /etc/apache2/sites-enabled/rutorrent

 

Dodajemy nazwe serwera do konfiguracji Apache2 np: localhost

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
ServerName localhost

 

Włączamy moduły auth_digest i authn_file:

sudo a2enmod auth_digest
sudo a2enmod authn_file

 

Restart apache2:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

10. Zabezpieczanie foleru SCGI (/RPC2).

Tworzenie folderów: passwords-available, passwords-enabled w /etc/apache2.

sudo mkdir -p /etc/apache2/passwords-{available,enabled}

 

Przechodzimy do folderu /etc/apache2/passwords-available aby utworzyć nowe hasło do SCGI.

cd /etc/apache2/passwords-available
sudo htpasswd -c rtorrentscgi nazwa_użytkownika

 

Linkujemy folder passwords-available do passwords-enabled.

cd ../passwords-enabled
sudo ln -s ../passwords-available/rtorrentscgi

 

Edytujemy plik /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi i dodajemy wpis, który informuje apache2 o plikach i lokalizacjach SCGI chronionych hasłem.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi

#rTorrent lokalizacja hasła do SCGI
#===========================================================================
        <LocationMatch "/RPC2">
                AuthType        Basic
                AuthName        "rtorrentscgi"
                AuthUserFile    /etc/apache2/passwords-enabled/rtorrentscgi
                Require         valid-user
                BrowserMatch    "MSIE"  AuthDigestEnableQueryStringHack=On
                Order           allow,deny
                Allow From      all
        </LocationMatch>
#===========================================================================

# SCGI PORT
#===========================================================================

#LoadModule scgi_module /usr/lib/apache2/modules/mod_scgi.so
SCGIMount /RPC2 127.0.0.1:5000

#===========================================================================

 

 

sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi /etc/apache2/sites-enabled/rtorrentscgi

 

Restartujemy apache2.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

11. Instalacja Screen.

sudo apt-get install screen

 

Uruchomienie sesji rTorrenta w tle

screen -fa -d -m rtorrent

 

Test nasłuchiwania rtorrenta:

sudo netstat -npl | grep rtorrent

 

Prawidłowa odpowiedź..

tcp  0 0 127.0.0.1:5000   0.0.0.0:*      LISTEN 6642/rtorrent  
tcp  0 0 0.0.0.0:6892    0.0.0.0:*      LISTEN 6642/rtorrent

 

Automatyczne uruchamianie rTorrenta wraz ze startem systemu (serwera) oraz możliwość zatrzymywania, restartowania, i uruchamiania programu.

Pobieramy skrypt i umieszczamy go w folderze /etc/init.d/.

sudo wget http://terminal28.com/wp-content/uploads/2014/07/rtorrent -O /etc/init.d/rtorrent

 

Następnie edytujemy skrypt, zastępujemy nazwę user nazwą użytkownika rtorrent.

sudo nano /etc/init.d/rtorrent
...
user="rtorrent"
...

 

sudo chmod +x /etc/init.d/rtorrent
sudo update-rc.d rtorrent defaults
sudo /etc/init.d/rtorrent start

 

Podczas następnego startu systemu (serwera) rTorrent zostanie automatycznie uruchomiony w sesji screen’a

Komendy:

sudo /etc/init.d/rtorrent start    - uruchamianie
sudo /etc/init.d/rtorrent stop    - zatrzymywanie
sudo /etc/init.d/rtorrent restart   - restart

 

12. Dostęp do strony./etc/apache2

http://adres_IP/rutorrent

lub

http://twoja_domena/rutorrent

 

Powinieneś być poproszony o nazwę użytkownika i hasło

 

Źródło:
http://rakshasa.github.io/rtorrent/
http://code.google.com/p/rutorrent/
http://code.google.com/p/avalanche-rt/

43 Komentarze

Skip to comment form

  • Łukasz on 23 stycznia, 2014 at 21:56

  Witam,

  Wszystko działa, ale nie wiem czemu nie pyta mnie o hasło :// mam użytkownika, nadałem mu hasło, ale podczas łączenia przez www do rutorrenta wyświetla się strona i nie pyta o hasło ;/

   • sethuper on 23 stycznia, 2014 at 22:06
    Author

   Musiałeś coś przeoczyć robiac według tego tutka..
   A możesz dodawać i pobierać torrenty?

  • Łukasz on 24 stycznia, 2014 at 21:40

  Tak, śmiga, dodaje i pobiera torki.

   • sethuper on 24 stycznia, 2014 at 21:46
    Author

   Upewnij się że w folderze rutorrent jest plik .htpasswd (/var/www/rutorrent/.htpasswd).
   potem:
   sudo a2enmod auth_digest
   sudo a2enmod authn_file
   sudo /etc/init.d/apache2 restart

    • sethuper on 24 stycznia, 2014 at 22:01
     Author

    ok znalazłem błąd..
    utwórz plik htaccess w folderze /var/www/rutorrent

    sudo nano /var/www/rutorrent/.htaccess

    i wklej to, zapisz i zrestartuj apache.

    AuthUserFile /var/www/rutorrent/.htpasswd
    AuthName „ruTorrent_login”
    AuthType Basic
    require valid-user

    hasło powinno zadziałac – tutorial poprawiony.

  • Łukasz on 25 stycznia, 2014 at 08:18

  Zrobiłem jak piszesz, ale u mnie nie działa 🙁 nadal łączy sie bez hasła, można pobierać i dodawać torki. A jak zablokować, aby utworzony użytkownik nie mógł się logować przez ssh? Teraz jest tak zrobione że ma dostęp do serva przez ssh.

   • sethuper on 25 stycznia, 2014 at 08:29
    Author

   Edytujesz plik.. i umieszczasz wpis:
   sudo nano /etc/ssh/sshd_config

   blokowanie użytkownika: (z rootem!)
   DenyUsers root użytkownik1 użytkownik2

   lub

   blokowanie całej grupy użytkownika: (z rootem!)
   DenyGroups root grupa_użytkownika1 grupa_użytkownika2

   albo

   DenyUsers root
   AllowUsers użytkownik1 użytkownik2

   DenyGroups root
   AllowGroups grupa_użytkownika1 grupa_użytkownika2

   • sethuper on 25 stycznia, 2014 at 08:31
    Author

   napisz na jakim linuxie stawiasz rtorrent?

   spróbuj jeszcze to:

   sudo a2enmod ssl
   sudo a2enmod rewrite
   sudo a2enmod include

   sudo /etc/init.d/apache2 restart

  • Łukasz on 25 stycznia, 2014 at 08:42

  Na Debian 7 32bit

  • Łukasz on 25 stycznia, 2014 at 09:09

  Przejde jeszcze raz całego tutka i zobacze może gdzieś błąd zrobiłem. Zrobie reinstall systemu i ponownie krok po kroku przejde etapy i odpisze co i jak

  • Łukasz on 25 stycznia, 2014 at 09:22

  A wiesz jak zrobić, żeby łączyć się przez https ?

   • sethuper on 25 stycznia, 2014 at 11:57
    Author

   tu masz tutorial jak zainstalowac i skonfigurować apache2 debian/ubuntu:

   http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-apache-php5-ruby-python-webdav

  • Łukasz on 25 stycznia, 2014 at 17:33

  Tutorial świetny, ale hasło nie działa. Przeszedłem jeszcze raz wszystko od nowa na świeżym systemie i nadal nie pyta o hasło. Pobiera torki i seeduje, wszystko działa z wyjątkiem hasła ;/ ;(

   • sethuper on 25 stycznia, 2014 at 22:33
    Author

   Przerobiłem tutka jeszcze raz bo juz pare razy go zmieniałem aby było łatwiej i w pliku

   /etc/apache2/sites-available/default

   przy
   Directory /var/www/

   zmien
   AllowOverride None

   na
   AllowOverride All

   – hasło powinno zaczac działac.

  • Łukasz on 26 stycznia, 2014 at 11:48

  Nie ma szans. Zrobiłem dokładnie jeszcze raz tak jak piszesz, krok po kroku zamieniając na All tak jak piszesz w ostatnim komentarzu i otrzymuje Internal Server Error :((( nie działa

   • sethuper on 26 stycznia, 2014 at 11:53
    Author

   Upewnij się ze tylko te wpisy w pliku /var/www/rutorrent/.htaccess są i żadne inne

   AuthUserFile /var/www/rutorrent/.htpasswd
   AuthName „ruTorrent_login”
   AuthType Basic
   require valid-user

   Internal Server Error (500) oznacza że w pliku są zawarte wpisy które nie powinny być np: złe wartości, komentarze bez hasha, literówka… (oczywiście w tym przypadku)

   Poza tym wszystko masz w logach, więc dlaczego tam nie sprawdzisz i nie napiszesz.

  • Grzegorz on 30 marca, 2014 at 12:31

  Próbuję zainstalować XMLRPC ale gdy dochodzę do „sudo svn checkout http://xmlrpc-c.svn.sourceforge.net/svnroot/xmlrpc-c/stable xmlrpc-c” wywala mi cały czas:

  root@ns27056:~/rtorrent-0.9.3# sudo svn checkout http://xmlrpc-c.svn.sourceforge
  .net/svnroot/xmlrpc-c/stable xmlrpc-c
  svn: Repozytorium trwale przeniesione do 'http://svn.code.sf.net/p/xmlrpc-c/code
  /stable'. Proszę relokować

  Próbowałem kilka razy zmieniać ale nic to nie dało

   • sethuper on 30 marca, 2014 at 13:06
    Author

   Wyraźnie jest napisane, że rezpozytorium zostało trwale przeniesione na http://svn.code.sf.net/p/xmlrpc-c/code/stable.

   Komenda:
   sudo svn checkout http://svn.code.sf.net/p/xmlrpc-c/code/stable xmlrpc-c

   Niestety nie jestem w stanie przerabiać każdego tutoriala co miesiąc aby zweryfikować jakiekolwiek zmiany w itd..

  • Grzegorz on 1 kwietnia, 2014 at 13:23

  Chciałbym się jeszcze gdzie zmienić aby nie pokazywało mi miejsca z partycji root tylko użytkownika? np /home/segos bo aktualnie mam /

   • sethuper on 1 kwietnia, 2014 at 14:24
    Author

   Nie rozumiem co masz na myśli.

    • Grzegorz on 1 kwietnia, 2014 at 14:39

    Pokazuje 11% „http://iv.pl/images/28071540562498172703.png” 16/18.1 GB a tyle to jest na partycje z systemem a na pliki znajdujące się w home osobna z większą pojemnością, i jak zmienić aby zamiast czytania dysku z systemem czytało dysk z użytkownikiem

     • sethuper on 1 kwietnia, 2014 at 15:34
      Author

     Wyglada na to ze rutorrent uruchomiony jest prawdopodobnie jako root a nie uzytkownik lub partycja na ktora sa sciagane pliki to partycja root lub katalog znajdujacy sie na tej partycji.

  • Grzegorz on 1 kwietnia, 2014 at 15:59

  mam 1 partycje „/” 20 GB 2 partycja nie na „/home” tylko „/home/user/nazwa” i 3 partycja „/home/user/nazwa 2”. Robiłem według instrukcji tylko zmieniałem swoje katalogi, jedynie co to nie mogłem mieć .rtorren.rc w „/home/user/nazwa” tylko musiałem dać do „/home/user”, możliwe że właśnie to jakoś koliduje? ewentualnie jak to przeedytować bo gdy wcześniej zrobiłem aby był w „/home/user/nazwa” to wyskakiwało mi nie znaleźono pliku .rtorren.rc w „/home/user”

   • sethuper on 1 kwietnia, 2014 at 18:16
    Author

   Prawidłowa ścieżka do użytkownika w systemie powinna być /home/nazwa_użytkownika.
   Jeśli zrobiłeś to inaczej to nie tylko z rtorrentem będziesz miał problemy ale i z innymi programami także..
   Można zmienić ścieżkę w rtorrencie w skrypcie startowym:

   sudo nano /etc/init.d/rtorrent

   i podmień wszystkie które znajdziesz $HOME na /home/user.
   Od tego momentu rtorrent będzie czytał katalog domowy z folderu /home/user np:

   /home/user/nazwa
   /home/user/nazwa_2

   Co do informacji o zajętości dysku, w pliku konfiguracyjnym rutorrent’a należy edytować ścieżkę skąd pobierana będzie informacja o zajętości.

   sudo nano /var/www/rutorrent/conf/config.php

   Odnajdź tą linijkę i edytuj, zamiast slasha, katalog domowy np home/user:

   $topDirectory = '/'; // Upper available directory. Absolute path with trail slash.

    • Grzegorz on 1 kwietnia, 2014 at 19:11

    Dzięki, jeśli mowa o problemach to może się wiązać z up? ponieważ po instalacji lib do teraz nie chciało mi się z nikim połączyć aby wysyłać, tylko ściągało.
    Dlaczego akurat tak kombinuje? Ponieważ mam 2 takie same dyski i mam podzielone 20gb root 512 swap i reszta home, więc aby połączyć w raid 0 musiałem porobić takie same partycje i wtedy osiągnąłem 1 duży dysk i 1 mały podobny do root o pojemności 20gb, a z 512mb symilarnej do swap postanowiłem zrezygnować. A i tak będę miał 1 usera więc sobie dodałem go i zrobiłem w nim 2 foldery 1 to duża partycja a 2 mała i właśnie w tej dużej umieściłem folder do zapisywania pobranych plików.

  • grz3si3k on 14 czerwca, 2014 at 14:56

  Nie jestem do końca pewien czy wersja rtorrent-0.9.4 jest dodana przez autora tylko dlatego że wyszła czy rzeczywiście autor ja instalował ?
  Wg mojej wiedzy zmienił się sposób połączenia XMLRPC
  https://github.com/rakshasa/rtorrent/issues/205

  Proszę o potwierdzenie że metoda działa, bo wielu userów zgłasza ten problem a nie widzę różnicy w plikach konfiguracyjnych pomiędzy tą wersją a poprzednią.
  dzieki

   • sethuper on 14 czerwca, 2014 at 19:41
    Author

   Wersja rtorrent 0.9.4 i libtorrent 0.13.4 działa bez problemu po upgradzie z 0.9.3 i 0.13.3. na Debianie 7.5.
   Podałeś link gdzie ludzie mają problem z wersją niestabilną rtorrenta 0.9.4-1 i libtorrenta 0.13.4-1.

    • grz3si3k on 15 czerwca, 2014 at 08:28

    ok, dziękuję za info, zrobiłem upgrade do wersji 0.9.4 i wszystko działa należycie.
    Pozdrawiam

  • barti on 24 października, 2014 at 08:51

  Witam po wpisaniu wszystkiego na koniec punktu 10,

  sudo a2ensite rtorrentscgi

  wyskakuje mi :

  ERROR: Site rtorrentscgi does not exist!

  czy coś zrobiłem po drodze źle jak moge to naprawić?

   • sethuper on 24 października, 2014 at 12:33
    Author

   Upewnij się że w lokalizacji /etc/apache2/ są dwa foldery: sites-available i sites-enabled.
   W folderze sites-available powinien znajdować się config rtorrentscgi z pt. 10, a w folderze sites-enabled powinien znajdować się symlink do configu rtorrentscgi który jest w folderze sites-available.

   Sprawdź czy rtorrent i rutorrent działa mimo wszystko..

   Spróbuj też w ten sposób:
   sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi /etc/apache2/sites-enabled/rtorrentscgi
   sudo /etc/init.d/apache2 restart

  • Grzesiek on 30 października, 2014 at 20:12

  Dodajemy nazwe serwera do konfiguracji Apache2 np: localhost

  sudo nano /etc/papche2 <— literówka

  powinno byc apache2
  🙂

   • sethuper on 30 października, 2014 at 20:34
    Author

   Dzięki, poprawione.

  • Grzesiek on 30 października, 2014 at 21:35

  jest jeszcze jeden problem, dziś robiłem na świeżo instalacje, po skończeniu mam 2 problemy:
  1. nie działa plugin do screenshotów – pokazuje puste okienko, gdzieś chyba zabrakło info o instalacji ffmpeg, lecz tak też nie działa 🙂
  2. skrypt rtorrenta nie zatrzymuje programu, czyli wydanie /etc/init.d/rtorrent stop nie zatrzymuje klienta

   • sethuper on 30 października, 2014 at 22:12
    Author

   Usunalem ffmpeg bo zostal zastapiony przez avconv, poza ty on nigdy nie pokazywal screenshotow do wszystkich plikow wideo. Poza tym ostatnio po aktualizacjach do debiana 7.7 rozne dziwne rzeczy sie dzieja.. Kod dzialal idealnie ze wczesniejszymi wersjami.

    • Grzesiek on 30 października, 2014 at 22:16

    takie właśnie miałem wrażenie że na debianie 7.7 są jakieś dziwne akcje, wcześniej działał poprawnie w sumie u mnie na wszystkich plikach 🙂 .
    Ok nie ważne nie jest to kluczowe do pracy.

     • sethuper on 30 października, 2014 at 22:33
      Author

     zobacz czy po tej komandzie będzie działał prawidłowo
     sudo update-rc.d rtorrent defaults 99

      • Grzesiek on 30 października, 2014 at 23:13

      nie ma różnicy

  • Grzech on 25 marca, 2015 at 13:58

  Witam mam problem z rutorrentem, niby zrobiłem wszystko tak jak w opsie a po uruchomieniu ciągle dostaje komunikat w dzienniku : „Zła ścieżka do rTorrenta. Sprawdź, czy jest uruchomiony. Sprawdź też ustawienia $scgi_port oraz $scgi_host settings w config.php oraz scgi_port w pliku konfiguracyjnym rTorrent.”

  Reinstalowałem wszystko od nowa już kilka razy i ciągle ten sam błąd, czy ktoś ma jakiś pomysł ? 😉

   • sethuper on 25 marca, 2015 at 15:17
    Author

   Prawdopodobnie uruchomiłeś rtorrenta ze złym użytkownikiem.
   W skrypcie startowym /etc/init.d/rtorrent ustawiasz użytkownika: user=”rtorrent”
   rutorrenta uruchamiasz komendą: sudo /etc/init.d/rtorrent start.

  • Adam on 13 maja, 2015 at 23:36

  Witam.
  Czy dla Debian 8 coś sie zmienia w instalacji?

  1. Kompilacja i instalacja rtorrenta i rutorrenta jest bez zmian.. zmienia się tylko konfiguracja Apache2 (2.4.10).
   Uruchamianie jest wciąż ze skryptu init.. nie mam zbyt dużo czasu na konfiguracje i testowanie nowego skryptu pod systemd.
   tu jest gotowy tutorial pod debiana 8 jessie:

   http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-rutorrent-rtorrent-libtorrent-xmlrpc-screen-debian-8-jessie

  • Adrian on 7 grudnia, 2016 at 17:40

  Witam. Wszystko działa, był mały problem z rutorrentem, gdyż nie pytał o hasło, ale pomogły informacje zawarte w komentarzach. Przydało by się jeszcze info co trzeba zrobić jeśli chcemy dodać nowego użytkownika do rtorenta i rutorrenta.

   • Anonim on 9 grudnia, 2016 at 16:05

   Jak tylko będę miał chwile czasu to dodam do tutoriala rtorrent multiuser..

Komentarze zostały wyłączone.