Instalacja i konfiguracja: ruTorrent, rTorrent, Libtorrent, XMLRPC, Screen (Debian 8 Jessie).

Dodanie użytkownika do /etc/sudoers.

su

hasło root’a.

 nano /etc/sudoers

 

Przykład:

nazwa_użytkownika     ALL=(ALL) ALL

 

1. Tworzymy nowego użytkownika „rtorrent” i nowy katalog domowy.

Katalog domowy: /opt/rtorrent.

sudo adduser --home /opt/rtorrent rtorrent

 

2. Instalacja programów i paczek.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install subversion build-essential automake libtool libcppunit-dev libcurl3-dev
sudo apt-get install libsigc++-2.0-dev libcppunit-dev unzip unrar-free curl libncurses-dev 
sudo apt-get install apache2 apache2-utils php5 php5-cli php5-curl php-xml-rss php5-xmlrpc
sudo apt-get install php5-sqlite sqlite libapache2-mod-php5 libapache2-mod-xsendfile

 

3. Instalacja i włączanie modułu scgi.

sudo apt-get install libapache2-mod-scgi
ln -s /etc/apache2/mods-available/scgi.load /etc/apache2/mods-enabled/scgi.load
sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

4. Instalacja XMLRPC.

cd $HOME
sudo mkdir install
cd install
sudo svn checkout http://svn.code.sf.net/p/xmlrpc-c/code/stable xmlrpc-c
cd xmlrpc-c
sudo ./configure --disable-cplusplus
sudo make
sudo make install

 

5. Instalacja rTorrent.

5.1. Instalacja bibliotek Libtorrent.
cd ..
sudo wget https://github.com/rakshasa/libtorrent/archive/0.13.4.tar.gz -O libtorrent-0.13.4.tar.gz
sudo tar xvf libtorrent-0.13.4.tar.gz
cd libtorrent-0.13.4
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

 

5.2. Instalacja rTorrent.
cd ..
sudo wget https://github.com/rakshasa/rtorrent/archive/0.9.4.tar.gz -O rtorrent-0.9.4.tar.gz
sudo tar xvf rtorrent-0.9.4.tar.gz
cd rtorrent-0.9.4
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure --with-xmlrpc-c
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig

 

6. Tworzenie folderów potrzebnych do poprawnego funkcjonowania rTorrenta.

sudo mkdir -p /opt/rtorrent/{session,watch,download}
sudo chmod 777 -R /opt/rtorrent/{session,watch,download}
sudo chown rtorrent:rtorrent -R /opt/rtorrent/{session,watch,download}

 

7. Tworzenie i edycja pliku z konfiguracją użytkownika .rtorrent.rc.

sudo wget https://raw.githubusercontent.com/rakshasa/rtorrent/master/doc/rtorrent.rc -O /opt/rtorrent/.rtorrent.rc
sudo nano /opt/rtorrent/.rtorrent.rc

 

Edytujemy: directory, session, watch_directory, port_range i dodajemy port scgi: scgi_port.

directory = /opt/rtorrent/download
session = /opt/rtorrent/session
#schedule = watch_directory,5,5,load_start=/opt/rtorrent/watch/*.torrent
port_range = 6882-6892
upload_rate = 0
download_rate = 0
use_udp_trackers = yes
max_uploads = 200
min_peers=10
max_peers=400
check_hash = no

# DHT
peer_exchange = yes
dht_port = 1026
dht = auto

# Encryption
encryption = allow_incoming,try_outgoing,require,require_RC4,prefer_plaintext,enable_retry

system.file_allocate.set = yes

system.method.insert=checkdirs1,simple,"not=\"$equal={d.get_custom1=,d.get_base_path=}\""
system.method.insert=movecheck1,simple,"and={checkdirs1=,d.get_complete=,d.get_custom1=}"
system.method.insert=movedir1,simple,"d.set_directory=$d.get_custom1=;execute=mv,-u,$d.get_base_path=,$d.get_cust$
system.method.set_key=event.download.hash_done,move_hashed1,"branch={$movecheck1=,movedir1=}"

# SCGI
scgi_port = localhost:5000

 

 

 

sudo chmod 777 /opt/rtorrent/.rtorrent.rc

 

8. Instalacja ruTorrent.

8.1. ruTorrent via GIT.
sudo apt-get install git
sudo git clone https://github.com/Novik/ruTorrent.git /var/www/rutorrent/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

LUB

8.2. ruTorrent ver. 3.7.
cd ..
sudo wget https://bintray.com/artifact/download/novik65/generic/ruTorrent-3.7.zip
sudo unzip ruTorrent-3.7.zip
sudo mv ruTorrent-master /var/www/rutorrent
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

LUB

8.3. ruTorrent ver. 3.6.
cd ..
sudo wget http://dl.bintray.com/novik65/generic/rutorrent-3.6.tar.gz
sudo tar xvf rutorrent-3.6.tar.gz
sudo mv rutorrent /var/www
sudo wget http://dl.bintray.com/novik65/generic/plugins-3.6.tar.gz
sudo tar xvf plugins-3.6.tar.gz
sudo mv plugins /var/www/rutorrent
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

LUB

8.4. ruTorrent ver. 3.5.
cd ..
sudo wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/rutorrent/rutorrent-3.5.tar.gz
sudo tar xvf rutorrent-3.5.tar.gz
sudo mv rutorrent /var/www
sudo wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/rutorrent/plugins-3.5.tar.gz
sudo tar xvf plugins-3.5.tar.gz
sudo mv plugins /var/www/rutorrent
sudo rm -rf /var/www/rutorrent/plugins/darkpal
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

8.5. ruTorrent mobile.

Dostęp do ruTorrent, rTorrent z tel. iPhone i starszych modeli tel. innych firm.

http://pl.terminal28.com/dostep-do-rutorrent-rtorrent-z-tel-iphone-i-starszych-modeli-tel-innych-firm

 

Dostęp do ruTorrent, rTorrent z tel. z systemem Android.

http://pl.terminal28.com/rtorrent-transdroid-dostep-do-rtorrenta-z-telefonu

 

Zmiana ustawień odnośnie informacji o zajętości dysku/katalogu do którego ściągamy pliki.

Edytujemy plik konfiguracyjny ruTorrent’a i zmieniamy ścieżkę do dysku/katalogu do którego ściągamy pliki. Zastępujemy sciężkę do katalogu root „/” katalogiem ze ściagniętymi plikami.

sudo nano /var/www/rutorrent/conf/config.php

 

$topDirectory = '/opt/rtorrent/download'; // Upper available directory. Absolute path with trail slash.

Od tego momentu w lewym dolnym rogu ruTorrent będzie pokazywał prawidłową informacje o zajetości dysku/katalogu.

 

8.6. Instalacja pluginu mediainfo.
sudo apt-get install mediainfo

 

8.7. Instalacja GeoIP i ffmpeg.
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
sudo gunzip GeoLiteCity.dat.gz
sudo mkdir -v /usr/share/GeoIP
sudo mv -v GeoLiteCity.dat /usr/share/GeoIP/GeoIPCity.dat
sudo apt-get install php5-geoip libav-tools

 

sudo ln -s /usr/bin/avconv /usr/bin/ffmpeg

 

9. Tworzenie konfiguracji i zabezpieczanie dostępu do strony hasłem.

cd /var/www/rutorrent

 

Tworzenie pliku z szyfrowanym hasłem .htpasswd

sudo htpasswd -c /var/www/rutorrent/.htpasswd nazwa_użytkownika

 

Edytujemy plik /var/www/rutorrent/.htaccess i dodajemy wpis, który informuje apache2 o plikach i lokalizacjach chronionych hasłem.

sudo nano /var/www/rutorrent/.htaccess
...
AuthUserFile /var/www/rutorrent/.htpasswd
AuthName "ruTorrent_login"
AuthType Basic
require valid-user
...

 

10. Tworzenie dostępu do strony ruTorrent.

Tworzymy plik konfiguracyjny /etc/apache2/sites-available/rutorrent,
konfigurujemy alias do strony rutorrent.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/rutorrent.conf

 

# ruTorrent
#===========================================================================
<IfModule alias_module>

Alias /rutorrent        /var/www/rutorrent/ 

        <Directory /var/www/rutorrent/>
                Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
                AllowOverride all
                Require all granted
        </Directory>

</IfModule>
#===========================================================================
sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/rutorrent.conf /etc/apache2/sites-enabled/rutorrent.conf

 

Włączamy moduły auth_digest i authn_file:

sudo a2enmod auth_digest
sudo a2enmod authn_file

 

Restart apache2:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

11. Zabezpieczanie foleru SCGI (/RPC2).

Tworzenie folderów: passwords-available, passwords-enabled w /etc/apache2.

sudo mkdir -p /etc/apache2/passwords-{available,enabled}

 

Przechodzimy do folderu /etc/apache2/passwords-available aby utworzyć nowe hasło do SCGI.

cd /etc/apache2/passwords-available
sudo htpasswd -c rtorrentscgi.conf nazwa_użytkownika

 

Linkujemy folder passwords-available do passwords-enabled.

cd ../passwords-enabled
sudo ln -s ../passwords-available/rtorrentscgi.conf

 

Edytujemy plik /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi i dodajemy wpis, który informuje apache2 o plikach, lokalizacji SCGI chronionej hasłem i ustawiamy dostęp konfiguracji tylko z maszynie lokalnej.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi.conf

#rTorrent lokalizacja hasła do SCGI
#===========================================================================
    <LocationMatch "/RPC2">
        AuthType    Basic
        AuthName    "rtorrentscgi"
        AuthUserFile  /etc/apache2/passwords-enabled/rtorrentscgi.conf
        Require     valid-user
        BrowserMatch  "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
        Require ip 127.0.0.1
    </LocationMatch>
#===========================================================================

# SCGI PORT
#===========================================================================

#LoadModule scgi_module /usr/lib/apache2/modules/mod_scgi.so
SCGIMount /RPC2 127.0.0.1:5000

#===========================================================================

 

 

sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi.conf /etc/apache2/sites-enabled/rtorrentscgi.conf

 

Restartujemy apache2.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

12. Instalacja Screen.

sudo apt-get install screen

 

Uruchomienie sesji rTorrenta w tle

screen -fa -d -m rtorrent

 

Test nasłuchiwania rtorrenta:

sudo netstat -npl | grep rtorrent

 

Prawidłowa odpowiedź..

tcp  0 0 127.0.0.1:5000   0.0.0.0:*      LISTEN 6642/rtorrent  
tcp  0 0 0.0.0.0:6892    0.0.0.0:*      LISTEN 6642/rtorrent

 

13. Tworzenie skryptu startowego pod systemd.

Automatyczne uruchamianie rTorrenta wraz ze startem systemu (serwera) oraz możliwość zatrzymywania, restartowania, i uruchamiania programu.

Tworzymy skrypt startowy pod systemd.

sudo nano /etc/systemd/system/rtorrent.service
[Unit]
Description=rTorrent
After=network.target

[Service]
UMask=077
Type=forking
KillMode=none
User=rtorrent
ExecStartPre=-/bin/rm -f /opt/rtorrent/session/rtorrent.lock
ExecStart=/usr/bin/screen -d -m -fa -S rtorrent /usr/local/bin/rtorrent
ExecStop=/usr/bin/killall -w -s 2 /usr/local/bin/rtorrent
WorkingDirectory=/opt/rtorrent/

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

Włączenie skryptu podczas uruchamiania systemu.

sudo systemctl enable rtorrent.service

 

Podczas następnego startu systemu (serwera) rTorrent zostanie automatycznie uruchomiony w sesji screen’a

Komendy:

sudo service rtorrent start    - uruchamianie
sudo service rtorrent stop    - zatrzymywanie
sudo service rtorrent restart   - restart

lub

sudo systemctl start rtorrent   - uruchamianie
sudo systemctl stop rtorrent   - zatrzymywanie
sudo systemctl restart rtorrent  - restart

 

14. Dostęp do strony./etc/apache2

http://adres_IP/rutorrent

lub

http://twoja_domena/rutorrent

 

Powinieneś być poproszony o nazwę użytkownika i hasło

 

Źródło:
http://rakshasa.github.io/rtorrent/
http://code.google.com/p/rutorrent/
http://code.google.com/p/avalanche-rt/

8 Komentarzy

Skip to comment form

  • Mirek on 20 maja, 2015 at 08:36

  Witam
  Gratuluje poradnika wszysko jasno i kalrownie opisane, mam tylko problem z auto startem. Nie uruchamia się po restarcie a w logach mam to
  sudo less /var/log/syslog | grep rtorrent
  May 20 10:00:18 ********** rtorrent[617]: Starting rtorrent: rtorrentstty: standardowe wejście: Niewłaściwy ioctl dla urządzenia
  May 20 10:00:18 ********** rtorrent[617]: .

  Pozdrawiam

   • sethuper on 10 czerwca, 2015 at 18:12
    Author

   Zaktualizowałem tutorial, zamiast skryptu startowego z init.d jest nowy skrypt startowy pod systemd, zobacz punkt 13.

  • Paweł on 25 lipca, 2017 at 11:55

  Czy wszystko zawarte w poradniku nadal jest aktualne?
  Przymierzam się właśnie do takiej konfiguracji serwera pod rtorrent+rutorrent

   • Anonim on 25 lipca, 2017 at 17:01

   póki co to tak..

    • Paweł on 3 sierpnia, 2017 at 21:11

    Zauważyłem, że wszystkie ścieżki /var/www muszę zamieniać na /var/www/html bo inaczej nie otwiera mi przeglądarka katalogów. Coś robię źle?

     • Anonim on 3 sierpnia, 2017 at 21:16

     Wszystko jest ok poza apache2.
     Od wersji 2.4.. (nie pamiętam) w configu /etc/apache2/sites-available/000-default.conf DocumentRoot to /var/www/html, więc zmień sobie to w apache2 na /var/www albo wszystkie w tutorialu /var/www zmiań na /var/www/html.

  • Grzegorz on 27 września, 2017 at 10:28

  blokuje mnie w pkt 4
  po poleceniu sudo svn checkout http …

  A xmlrpc-c/lib/expat/xmltok/xmltok_impl.c
  svn: E175002: Żądanie GET nie powiodło się: 404 Not Found

  Coś ze strony serwera ? Bo wczoraj nie odpowiadał w ogóle i od razu wyskakiwał error.
  „svn: E000104: Unable to connect to a repository at URL 'http://svn.code.sf.net/p/xmlrpc-c/code/stable'
  svn: E000104: Błąd podczas wykonywania kontekstu: Połączenie zerwane przez drugą stronę”

  A może można skąd innąd pobrać ?
  Przepraszam za banalne pytania 🙂

   • Anonim on 19 października, 2017 at 05:41

   wina serwera na którym jest xmlrpc-c

Komentarze zostały wyłączone.