Instalacja i konfiguracja: ruTorrent, rTorrent, Libtorrent, XMLRPC, Screen (Ubuntu).

 

Instalacja serwera apache2:
http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-apache-php5-ruby-python-webdav

 

Dodanie użytkownika do /etc/sudoers.

su

hasło root’a.

 nano /etc/sudoers

Przykład:

nazwa_użytkownika     ALL=(ALL) ALL

 

1. Tworzymy nowego użytkownika „rtorrent” i nowy katalog domowy.

Katalog domowy: /opt/rtorrent.

sudo adduser --home /opt/rtorrent rtorrent

 

2. Instalacja programów i paczek.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install subversion build-essential automake libtool libcppunit-dev libcurl3-dev
sudo apt-get install libsigc++-2.0-dev libcppunit-dev unzip unrar-free curl libncurses-dev 
sudo apt-get install apache2 apache2-utils php5 php5-cli php5-curl php-xml-rss php5-xmlrpc
sudo apt-get install php5-sqlite sqlite libapache2-mod-php5 libapache2-mod-xsendfile

 

3. Instalacja i włączanie modułu scgi.

sudo apt-get install libapache2-mod-scgi
ln -s /etc/apache2/mods-available/scgi.load /etc/apache2/mods-enabled/scgi.load
sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

4. Instalacja XMLRPC.

cd $HOME
sudo mkdir install
cd install
sudo svn checkout http://svn.code.sf.net/p/xmlrpc-c/code/stable xmlrpc-c
cd xmlrpc-c
sudo ./configure --disable-cplusplus
sudo make
sudo make install

 

5. Instalacja rTorrent.

5.1. Instalacja bibliotek Libtorrent.
cd ..
sudo wget https://github.com/rakshasa/libtorrent/archive/0.13.4.tar.gz -O libtorrent-0.13.4.tar.gz
sudo tar xvf libtorrent-0.13.4.tar.gz
cd libtorrent-0.13.4
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

 

5.2. Instalacja rTorrent.
cd ..
sudo wget https://github.com/rakshasa/rtorrent/archive/0.9.4.tar.gz -O rtorrent-0.9.4.tar.gz
sudo tar xvf rtorrent-0.9.4.tar.gz
cd rtorrent-0.9.4
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure --with-xmlrpc-c
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig

 

6. Tworzenie folderów potrzebnych do poprawnego funkcjonowania rTorrenta.

sudo mkdir -p /opt/rtorrent/{session,watch,download}
sudo chmod 777 -R /opt/rtorrent/{session,watch,download}
sudo chown rtorrent:rtorrent -R /opt/rtorrent/{session,watch,download}

7. Pobranie pliku z gotową konfiguracją .rtorrent.rc.

sudo wget "http://pl.terminal28.com/download/rtorrent.rc" -O /opt/rtorrent/.rtorrent.rc
sudo chmod 777 /opt/rtorrent/.rtorrent.rc

 

8. Instalacja ruTorrent.

8.1. ruTorrent via GIT.
sudo apt-get install git
sudo git clone https://github.com/Novik/ruTorrent.git /var/www/rutorrent/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

LUB

8.2. ruTorrent ver. 3.7.
cd ..
sudo wget https://bintray.com/artifact/download/novik65/generic/ruTorrent-3.7.zip
sudo unzip ruTorrent-3.7.zip
sudo mv ruTorrent-master /var/www/rutorrent
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

LUB

8.3. ruTorrent ver. 3.6.
cd ..
sudo wget http://dl.bintray.com/novik65/generic/rutorrent-3.6.tar.gz
sudo tar xvf rutorrent-3.6.tar.gz
sudo mv rutorrent /var/www
sudo wget http://dl.bintray.com/novik65/generic/plugins-3.6.tar.gz
sudo tar xvf plugins-3.6.tar.gz
sudo mv plugins /var/www/rutorrent
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent

 

LUB

8.4. ruTorrent ver. 3.5.
cd ..
sudo wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/rutorrent/rutorrent-3.5.tar.gz
sudo tar xvf rutorrent-3.5.tar.gz
sudo mv rutorrent /var/www
sudo wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/rutorrent/plugins-3.5.tar.gz
sudo tar xvf plugins-3.5.tar.gz
sudo mv plugins /var/www/rutorrent
sudo rm -rf /var/www/rutorrent/plugins/darkpal
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent
 

 

8.5. ruTorrent mobile.

Dostęp do ruTorrent, rTorrent z tel. iPhone i starszych modeli tel. innych firm. http://pl.terminal28.com/dostep-do-rutorrent-rtorrent-z-tel-iphone-i-starszych-modeli-tel-innych-firm   Dostęp do ruTorrent, rTorrent z tel. z systemem Android. http://pl.terminal28.com/rtorrent-transdroid-dostep-do-rtorrenta-z-telefonu

Zmiana ustawień odnośnie informacji o zajętości dysku/katalogu do którego ściągamy pliki.

Edytujemy plik konfiguracyjny ruTorrent’a i zmieniamy ścieżkę do dysku/katalogu do którego ściągamy pliki. Zastępujemy sciężkę do katalogu root „/” katalogiem ze ściagniętymi plikami.

sudo nano /var/www/rutorrent/conf/config.php

 

$topDirectory = '/opt/rtorrent/download'; // Upper available directory. Absolute path with trail slash.

 

Od tego momentu w lewym dolnym rogu ruTorrent będzie pokazywał prawidłową informacje o zajetości dysku/katalogu.

 

8.6. Instalacja pluginu mediainfo.
sudo apt-get install mediainfo
 

Tworzenie symlinku aplikacji ffmpeg do aplikacji avconv. Ffmpeg został uznany za przestarzałą aplikację i zastąpiony został przez avconv.

sudo ln -s /usr/bin/avconv /usr/bin/ffmpeg

 

8.7. Instalacja GeoIP i ffmpeg.
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
sudo gunzip GeoLiteCity.dat.gz
sudo mkdir -v /usr/share/GeoIP
sudo mv -v GeoLiteCity.dat /usr/share/GeoIP/GeoIPCity.dat
sudo apt-get install php5-geoip libav-tools
sudo ln -s /usr/bin/avconv /usr/bin/ffmpeg

 

9. Tworzenie konfiguracji i zabezpieczanie dostępu do strony hasłem.

cd /var/www/rutorrent

 

Tworzenie pliku z szyfrowanym hasłem .htpasswd

sudo htpasswd -c /var/www/rutorrent/.htpasswd nazwa_użytkownika

 

Edytujemy plik /var/www/rutorrent/.htaccess i dodajemy wpis, który informuje apache2 o plikach i lokalizacjach chronionych hasłem.

sudo nano /var/www/rutorrent/.htaccess
...
AuthUserFile /var/www/rutorrent/.htpasswd
AuthName "ruTorrent_login"
AuthType Basic
require valid-user
...

Tworzenie dostępu do strony

Edytujemy /etc/apache2/sites-available/default i dodajemy wpis, który informuje apache2 o plikach i lokalizacjach chronionych hasłem (wytłuszconym drukiem).

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

 

<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/

    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>


    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

 

 

sudo cat << EOT > /etc/apache2/sites-available/rutorrent
# ruTorrent
#===========================================================================

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/rutorrent/
    ErrorLog /var/log/apache2/error.log
    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
</VirtualHost>

#===========================================================================
EOT

 

 

sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/rutorrent /etc/apache2/sites-enabled/rutorrent

 

Dodajemy nazwę serwera do konfiguracji Apache2 np: localhost(na samym dole).

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

 

ServerName localhost

 

 

Włączamy moduły auth_digest i authn_file:

sudo a2enmod auth_digest
sudo a2enmod authn_file

 

Restart apache2:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

10. Zabezpieczanie foleru SCGI (/RPC2).

Tworzenie folderów: passwords-available, passwords-enabled w /etc/apache2.

sudo mkdir -p /etc/apache2/passwords-{available,enabled}

 

Przechodzimy do folderu /etc/apache2/passwords-available aby utworzyć nowe hasło do SCGI.

cd /etc/apache2/passwords-available
sudo htpasswd -c rtorrentscgi nazwa_użytkownika

 

Linkujemy folder passwords-available do passwords-enabled.

cd ../passwords-enabled
sudo ln -s ../passwords-available/rtorrentscgi

 

Edytujemy plik /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi i dodajemy wpis, który informuje apache2 o plikach i lokalizacjach SCGI chronionych hasłem.

sudo cat << EOT > /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi

#rTorrent lokalizacja hasła do SCGI
#===========================================================================
    <LocationMatch "/RPC2">
        AuthType    Basic
        AuthName    "rtorrentscgi"
        AuthUserFile  /etc/apache2/passwords-enabled/rtorrentscgi
        Require     valid-user
        BrowserMatch  "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
        Order      allow,deny
        Allow From   all
    </LocationMatch>
#===========================================================================

# SCGI PORT
#===========================================================================

#LoadModule scgi_module /usr/lib/apache2/modules/mod_scgi.so
SCGIMount /RPC2 127.0.0.1:5000

#===========================================================================
EOT

 

 
 sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi /etc/apache2/sites-enabled/rtorrentscgi

 

Restartujemy apache2.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

11. Instalacja Screen.

sudo apt-get install screen

 

Uruchomienie sesji rTorrenta w tle

screen -fa -d -m rtorrent

 

Test nasłuchiwania rtorrenta:

sudo netstat -npl | grep rtorrent

 

Prawidłowa odpowiedź..

tcp  0 0 127.0.0.1:5000   0.0.0.0:*      LISTEN 6642/rtorrent  
tcp  0 0 0.0.0.0:6892    0.0.0.0:*      LISTEN 6642/rtorrent

 

Automatyczne uruchamianie rTorrenta wraz ze startem systemu (serwera) oraz możliwość zatrzymywania, restartowania, i uruchamiania programu.

Pobieramy skrypt i umieszczamy go w folderze /etc/init.d/.

sudo wget "http://pl.terminal28.com/download/rtorrent" -O /etc/init.d/rtorrent
sudo chmod 777 /opt/rtorrent/.rtorrent.rc

 

Następnie edytujemy skrypt, zastępujemy nazwę user nazwą użytkownika rtorrent.

sudo nano /etc/init.d/rtorrent
...
user="rtorrent"
...

 

sudo chmod +x /etc/init.d/rtorrent
sudo update-rc.d rtorrent defaults
sudo /etc/init.d/rtorrent start

 

Podczas następnego startu systemu (serwera) rTorrent zostanie automatycznie uruchomiony w sesji screen’a

Komendy:

sudo /etc/init.d/rtorrent start    - uruchamianie
sudo /etc/init.d/rtorrent stop    - zatrzymywanie
sudo /etc/init.d/rtorrent restart   - restart

 

12. Dostęp do strony.

http://adres_IP/rutorrent

lub

http://twoja_domena/rutorrent

 

Powinieneś być poproszony o nazwę użytkownika i hasło

 

Źródło:
http://rakshasa.github.io/rtorrent/
http://code.google.com/p/rutorrent/
http://code.google.com/p/avalanche-rt/

Komentarze zostały wyłączone.