Instalacja i konfiguracja serwera TeamSpeak3 – Linux – Debian – Ubuntu

Instalacja i konfiguracja serwera TeamSpeak3 – Linux – Debian – Ubuntu

 

Tworzenie użytkownika dla serwera TeamSpeak3.

sudo useradd -d /opt/teamspeak3-server -m teamspeak3-user

Instalacja serwera TeamSpeak3 dla systemu Linux 64bit.

sudo wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.12/teamspeak3-server_linux_amd64-3.0.12.tar.bz2
sudo tar -jxvf teamspeak3-server_linux_amd64-3.0.12.tar.bz2
sudo mkdir /opt/teamspeak3-server
sudo mv teamspeak3-server_linux_amd64/* /opt/teamspeak3-server
sudo chown teamspeak3-user:teamspeak3-user /opt/teamspeak3-server -R
sudo rm -fr teamspeak3-server_linux_amd64-3.0.12.tar.bz2 teamspeak3-server_linux_amd64

 

Instalacja serwera TeamSpeak3 dla systemu Linux 32bit.

sudo wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.12/teamspeak3-server_linux_x86-3.0.12.tar.bz2
sudo tar -jxvf teamspeak3-server_linux_x86-3.0.12.tar.bz2
sudo mkdir /opt/teamspeak3-server
sudo mv teamspeak3-server_linux_x86/* /opt/teamspeak3-server
sudo chown teamspeak3-user:teamspeak3-user /opt/teamspeak3-server -R
sudo rm -fr teamspeak3-server_linux_x86-3.0.12.tar.bz2 teamspeak3-server_linux-x86

 

Firewall – konfiguracja iptables.

-A INPUT -p udp --dport 9987 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 10011 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 30033 -j ACCEPT

 

Konfiguracja serwera DNS – Bind9 – dla serwera TeamSpeak3.

Dodajemy do strefy naszej domeny dwa wpisy. Zmieniamy we wpisach nazwę domeny domain.com na swoją własną nazwę domeny.

_ts3._udp.domain.com. 86400 IN SRV 0 5 9987 domain.com.
_tsdns._tcp.domain.com. 86400 IN SRV 0 5 41144 domain.com.

 

Test konfiguracji serwera DNS.

sudo nslookup -type=SRV _ts3._udp.domain.com

lub

sudo nslookup -q=SRV _ts3._udp.domain.com

 

Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

_ts3._udp.domain.com        service = 0 5 9987 domain.com.

 

Konfiguracja bazy danych MySQL – MariaDB.

Tworzenie bazy danych teamspeak3 i użytkownika teamspeak3 dla serwera TeamSpeak3.
Zmieniamy HASŁO do bazy danych na własne hasło.

sudo mysql -u root -p
create database teamspeak3;
GRANT ALL PRIVILEGES ON teamspeak3.* TO teamspeak3@localhost IDENTIFIED BY 'HASŁO';
flush privileges;
quit

 

Linkujemy bibliotekę z serwera redist do katalogu głównego.

sudo ln -s /opt/teamspeak3-server/redist/libmariadb.so.2 /opt/teamspeak3-server/libmariadb.so.2

 

Uruchamiamy program ldd aby sprawdzić, czy wszystkie biblioteki są dostępne i nie  posiadają błędów.

sudo ldd /opt/teamspeak3-server/libts3db_mariadb.so

 

Tworzenie plików konfiguracyjnych serwera TeamSpeak3.

Pliki konfiguracyjne serwera TeamSpeak3 można utworzyć automatycznie skryptem
./ts3server_minimal_runscript.sh z opcją createinifile=1.
Ten sposób pozwala na uruchomienie serwera z użyciem bazy banych SQL.

Ponieważ serwer będzie skonfigurowany z bazą danych MySQL-MariaDB, pliki konfiguracyjne stworzymy recznie:

 • query_ip_blacklist.txt
 • query_ip_whitelist.txt
 • ts3server.ini
 • ts3db_mariadb.ini
 

Tworzenie czarnej listy.

sudo touch /opt/teamspeak3-server/query_ip_blacklist.txt

 

Tworzenie białej listy.

sudo cat  << EOT > /opt/teamspeak3-server/query_ip_whitelist.txt
127.0.0.1
EOT

 

Tworzenie głównego pliku konfiguracyjnego z obsługą bazy danych MySQL-MariaDB.

sudo cat << EOT > /opt/teamspeak3-server/ts3server.ini
machine_id=
default_voice_port=9987
voice_ip=0.0.0.0
licensepath=
filetransfer_port=30033
filetransfer_ip=0.0.0.0
query_port=10011
query_ip=0.0.0.0
query_ip_whitelist=query_ip_whitelist.txt
query_ip_blacklist=query_ip_blacklist.txt
dbsqlpath=sql/
dbplugin=ts3db_mariadb
dbsqlcreatepath=create_mariadb/
dbpluginparameter=ts3db_mariadb.ini
dbconnections=10
logpath=logs
logquerycommands=0
dbclientkeepdays=30
logappend=0
query_skipbruteforcecheck=0
EOT

 

Tworzenie pliku konfiguracyjnego do bazy danych.
Zmieniamy HASŁO do bazy danych teamspeak3 na te same, które wcześniej utworzyliśmy konfigurując nową bazę danych MySQL teamspeak3.

sudo cat << EOT > /opt/teamspeak3-server/ts3db_mariadb.ini
[config]
host=127.0.0.1
port=3306
username=teamspeak3
password=HASŁO
database=teamspeak3
socket=
EOT

 

Zmieniamy ponownie uprawnienia do plików konfiguracyjnych

sudo chown teamspeak3-user:teamspeak3-user /opt/teamspeak3-server -R

 

Tworzenie skryptu startowego serwera TeamSpeak3.

Tworzenie skryptu startowego który będzie zawierał lokalizację katalogu domowego, skrypt startowy i nazwę użytkownika serwera TeamSpeak3.

sudo nano /etc/init.d/ts3
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          ts3
# Required-Start:  $network mysqld
# Required-Stop:   $network
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: TeamSpeak3 Server Daemon
# Description:       Starts/Stops/Restarts the TeamSpeak Server Daemon
### END INIT INFO

set -e

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DESC="TeamSpeak3 Server"
NAME=teamspeak3-server
USER=teamspeak3-user
DIR=/opt/teamspeak3-server
OPTIONS=inifile=ts3server.ini
DAEMON=$DIR/ts3server_startscript.sh
#PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME

# Gracefully exit if the package has been removed.
test -x $DAEMON || exit 0

sleep 2
sudo -u $USER $DAEMON $1 $OPTIONS

 

Zmiana uprawnień skryptów na wykonywalny.

sudo chmod a+x /etc/init.d/ts3
sudo chmod a+x /opt/teamspeak3-server/ts3server_startscript.sh
sudo chmod a+x /opt/teamspeak3-server/ts3server_minimal_runscript.sh
sudo update-rc.d ts3 defaults

 

Uruchomienie serwera TeamSpeak3 z bazą danych MySQL – MAriaDB.

sudo /etc/init.d/ts3 start
------------------------------------------------------------------
                      I M P O R T A N T
------------------------------------------------------------------
               Server Query Admin Account created
         loginname= "serveradmin", password= "jFB2A0Kg"
------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------
                      I M P O R T A N T
------------------------------------------------------------------
      ServerAdmin privilege key created, please use it to gain
      serveradmin rights for your virtualserver. please
      also check the doc/privilegekey_guide.txt for details.

       token=h0Tzk54RbwnrWmhJlmBTMkfg4I+iAzKEkLsMZUYK
------------------------------------------------------------------

 

Dostępne komendy skryptu ts3:

sudo /etc/init.d/ts3 {start|stop|restart|status}
Usage: ./ts3server_startscript.sh {start|stop|restart|status}

 

 

Test nasłuchiwania serwera TeamSpeak3.

sudo netstat -lnp | grep ts3
tcp    0      0 0.0.0.0:30033     0.0.0.0:*      LISTEN      21779/ts3server_lin
tcp    0      0 0.0.0.0:10011     0.0.0.0:*      LISTEN      21779/ts3server_lin
udp    0      0 0.0.0.0:9987      0.0.0.0:*                  21779/ts3server_lin

 

Pobranie, instalacja i konfiguracja klienta TeamSpeak3.

Pobranie i instalacja klienta TeamSpeak3 z poniższego linku.
http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.16/TeamSpeak3-Client-win64-3.0.16.exe

 

Uruchomienie i konfiguracja klienta TeamSpeak3.

Klikamy na Connections i wybieramy Connect.
Wypełniamy pola:

 • Server Address: domain.com (nazwa naszej własnej domeny lub adres IP),
 • Nickname: serveradmin .
 • Server Password: jFB2A0Kg.

 

Klikamy przycisk Connect

TeamSpeak3-connection
Następnie powinno pojawić się okienko gdzie wpisujemy klucz który umożliwi nam zarządzanie serwerem.

TeamSpeak3-token-key
Od teraz mamy możliwość zarządzania własnym serwerem TeamSpeak3.