Instalacja i konfiguracja własnego serwera Firefox Syncserver (wer. 1.5) – Debian

 

 

1. Instalacja paczek wymaganych do poprawnej instalacji i działania serwera Firefox Syncserver (wer. 1.5).

sudo apt-get install python-dev git-core python-virtualenv python-mysqldb mercurial libapache2-mod-wsgi libmysqlclient-dev php5-sqlite python make sqlite3

 

2. Tworzenie użytkownia i grupy fsync dla serwera Firefox Syncserver (wer. 1.5).

Tworzenie użytkownika:

 • katalog domowy – /opt/syncserver,
 • bez hasła,
 • bez logowania się.

 

Dodanie użytkownika www-data (apache2) do grupy fsync.

sudo useradd -d /opt/syncserver -m fx-sync
sudo adduser www-data fx-sync

 

3. Instalacja serwera Firefox Syncserver (wer. 1.5).

Pobranie i instalacja najnowszej wersji serwera Firefox Syncserver do katalogu np: /opt.

 

 

cd /opt
sudo git clone https://github.com/mozilla-services/syncserver
cd syncserver
sudo make build
sudo make test

sudo chown fx-sync:fx-sync /opt/syncserver -R

 

4. Konfiguracja serwera Firefox Syncserver (wer. 1.5).

Tworzenie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych.

sudo cp -p /opt/syncserver/syncserver.ini /opt/syncserver/syncserver.ini-orig

 

4.1. Edycja pliku konfiguracyjnego syncserver.ini.

 

sudo nano /opt/syncserver/syncserver.ini

Odszukujemy parametry, edytujemy je lub dodajemy do konfiguracji:

 • Hash’ujemy: host i port,
 • Ustawiamy adres url : public_url = https://fx-sync.domena.pl,
 • sqluri – link do bazy danych – sqluri = mysql://fx-sync:HASŁO@localhost:3306/syncserver,
...
# host = 0.0.0.0
# port = 5000
use = egg:Paste
public_url = https://fx-sync.domena.pl
sqluri = mysql://fx-sync:HASŁO@localhost:3306/syncserver
...

 

5. Tworzenie bazy danych MySQL.

Tworzenie bazy danych i użytkownika bazy danych o nazwie np: fsync.

sudo mysql -u root -p
create database syncserver;
GRANT ALL PRIVILEGES ON syncserver.* TO fx-sync@localhost IDENTIFIED BY 'HASŁO';
flush privileges;
quit

 

6. Konfiguracja serwera DNS – Bind9.

Tutorial – http://pl.terminal28.com/1-ip-bind-dns-buddysns-hosting-delegacja-debian-ubuntu

Dodajemy do strefy np: domena.pl wpis:

fx-sync       CNAME    fx-sync.domena.pl
fx-sync  	IN    A   <adres IP>

sudo /etc/init.d/bind9 restart

 

7. Konfiguracja serwera Apache2.

Przed konfiguracją serwera WWW należy upewnić się że posiadamy prywatny certyfikat.
Tutorial – http://pl.terminal28.com/instalacja-i-konfiguracja-apache-php5-ruby-python-webdav. – patrz pkt. 10. Tworzenie prywatnych certyfikatów.

Jeżeli posiadamy już certyfikaty należy dostosować ścieżkę dostępu do nich w konfiguracji hosta na porcie 443.
Do konfiguracji serwera WWW Apache2 dodajemy dwa wirtualne hosty:
Host na porcie 80 ze stałym przekierowaniem na port 443 (SSL).

sudo mkdir /etc/apache2/{sites-available,sites-enabled}
sudo nano /etc/apache2/sites-available/syncserver

 

# fx-sync.domena.pl
#=================================================================================
 
 ServerName fx-sync.domena.pl
 ServerAdmin webmaster@domena.pl

 

 DocumentRoot /opt/syncserver/

 

#Redirect permanent / https://fx-sync.domena.pl/
 ErrorLog /var/log/apache2/error.log
 CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

 

 RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
 RedirectMatch ^/$ https://fx-sync.domena.pl

 

 

 

#=================================================================================

 

# fx-sync.domena.pl
#=================================================================================

 

 ServerName fx-sync.domena.pl
 ServerAdmin webmaster@domena.pl
 DocumentRoot /opt/syncserver
 WSGIProcessGroup fx-sync
 WSGIDaemonProcess fx-sync user=fx-sync group=fx-sync processes=2 threads=25 python-path=/opt/syncserver/local/lib/python2.7/site-packages
 WSGIPassAuthorization On
 WSGIScriptAlias / /opt/syncserver/syncserver.wsgi

 

 ErrorLog /var/log/apache2/error-ssl.log
 CustomLog /var/log/apache2/access-ssl.log combined

 

 

 

 SSLEngine on
 SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown
 CustomLog ssl_request_log \
 "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
 SSLProtocol +SSLv3 +TLSv1

 

 SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/fx-sync/fx-sync.crt
 SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/domena.pl.crt
 SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/domena.pl.key
 # SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/root_CA.crt

 

 <Directory "/opt/syncserver">
 Order deny,allow
 Allow from all

        # Konfiduracja dla Apache2.4
         #<Directory "/opt/syncserver">
         #    Require all granted
        #</Directory>

 

#=================================================================================

 

7.1. Ochrona serwera przed botami.

Utworzenie pliku .htaccess i blokada serwera przed botami.

sudo nano /opt/syncserver/.htaccess

 

# OCHRONA PLIKU .htaccess
<Files ~ "^.*\.([Hh][Tt][Aa])">
order allow,deny
deny from all
satisfy all
</Files>

# OCHRONA PRZED BOTAMI I RIPPErAMI STRON
RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bot\ mailto:craftbot@yahoo.com [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download\ Demon [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express\ WebPictures [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb! [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} HTTrack [NC,OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Stripper [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Sucker [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Indy\ Library [NC,OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet\ Ninja [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC\ Web\ Spider [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass\ Downloader [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown\ tool [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister\ PiX [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net\ Vampire [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Explorer [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Navigator [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PageGrabber [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Papa\ Foto [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pavuk [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pcBrowser [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RealDownload [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ReGet [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SiteSnagger [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SmartDownload [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperBot [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperHTTP [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Surfbot [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport\ Pro [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Image\ Collector [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Sucker [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebAuto [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebCopier [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebFetch [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebGo\ IS [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ eXtractor [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ Quester [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebWhacker [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZIP [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon\ WebSpider [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus 
RewriteRule ^.* - [F,L]

 

 

 

sudo chmod 644 /opt/syncserver/.htaccess

  Test konfiguracji serwera WWW: Jeżeli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane to wynikiem testu powinno być: Syntax OK.

sudo a2ensite syncserver
sudo apache2ctl configtest

 

Syntax OK

 

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

Test serwera Firefox Sync – Weave.

 sudo ps auxwww | grep fx-sync
fx-sync   2988  0.0  0.5 663168 45964 ?        Sl   20:59   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
fx-sync   2989  0.0  0.5 663396 46032 ?        Sl   20:59   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root      4485  0.0  0.0   7832   880 pts/0    S+   22:23   0:00 grep fx-sync

 

Dostęp do strony:

 • http://fx-sync.domena.pl/
 • https://fx-sync.domena.pl/
 • https://fx-sync.domena.pl/token/1.0/sync/1.5

 

8. Konfiguracja przegladarki Firefox.

Uruchamiamy przeglądarkę Firefox i wpisujemy adres:

about:config

 

Nastepnie wyszukujemy:

services.sync.tokenServerURI

lub

identity.sync.tokenserver.uri

 

Edytujemy i dodajemy wartość:

https://fx-sync.domena.pl/token/1.0/sync/1.5

 

URI-syncserver

 

9. Aktualizacja serwera Firefox Sync – Weave.

Dodanie użytkownika i grupy fsync do pliku /etc/mercurial/hgrc jako zaufanego, aby móc zaktualizować serwer za pomocą komendy hg.

sudo nano /etc/mercurial/hgrc

# system-wide mercurial configuration file
# See hgrc(5) for more information

[trusted]
 users = fx-sync
 groups = fx-sync

 

Tworzenie kopii zapasowej serwera Firefox Sync – Weave i aktualizacja.
Folder kopii zapasowej bedzie nosił nazwę: fsync z datą i godziną:
np: fsync-08.12.2021-18:43

cd /opt
cp -pr syncserver syncserver-`date +%d.%m.%Y-%H:%M`
cd /opt/syncserver
sudo git pull -uv
sudo make build
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 

 

From https://github.com/mozilla-services/syncserver
 = [up to date]      master     -> origin/master
 = [up to date]      cleanup    -> origin/cleanup
 = [up to date]      docker     -> origin/docker
 = [up to date]      rfk/reduce-requirements -> origin/rfk/reduce-requirements
 = [up to date]      rfk/strict-audience -> origin/rfk/strict-audience
 = [up to date]      use-persistent-db -> origin/use-persistent-db
Already up-to-date.

 

Jeżeli z jakiegoś powodu aktualizacja nie powiedzie się, należy utworzyć kopię zapasową uszkodzonej aktualizacji i przywrócić poprzednią (dobrą) kopię.

cd /opt
sudo cp -pr syncserver syncserver-`date +%d.%m.%Y-%H:%M`-uszkodzony
sudo cp -pr syncserver-`date +%d.%m.%Y-%H:%M`syncserver
sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

Przykład:

sudo cp -pr syncserver syncserver-08.12.2012-18:43-uszkodzony
sudo cp -pr fsync-22.10.2012-16:18 syncserver
sudo /etc/init.d/apache2 restart