Linux-Dash – WebUI – graficzny monitor systemu – linux

Linux-Dash – WebUI – graficzny monitor systemu.

Prosty graficzny panel statusu systemu dla systemu Linux.

Instalacja aplikacji Linux-Dash.

sudo apt-get install git
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/afaqurk/linux-dash.git
sudo chown www-data:www-data /var/www/linux-dash -R

Konfiguracja Apache2.

Edytuj plik konfiguracyjny domyślnego serwera Apache2 i dodaj do niego informacje o aplikacji Linyux-Dash:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
...
<Directory /var/www/linux-dash>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
</Directory>
...

 

Zabezpieczanie dostępu do aplikacji linux-dash.