MLDonkey – Open Source eDonkey – klient sieci donkey – P2P- Debian – Linux.

 

MLDonkey – klient sieci p2p obsługujący wiele różnych protokołów jak ed2k, Kad, BitTorrent, Direct Connect, FastTrack, Gnutella i inne. Oryginalnie napisany jako aplikacja pod Linuksa, aktualnie istnieją wersje pod systemy Unix/Linux, Windows, Mac OS.

 

Instalacja MLDonkey z rezpozytorium – najszybsza.

sudo apt-get install mldonkey-server
sudo apt-get install -f

Aby móc skonfigurować MLDonkey’a przejdź do punktu nr. 5.  

Instalacja MLDonkey ze źródeł.

 

1. Tworzenie użytkownika i grupy mldonkey.

Tworzenie użytkownika i grupy mldonkey.  

sudo useradd -d /opt/mldonkey -m mldonkey

 

 

Sprawdzanie UID użytkownika.

sudo id -u mldonkey

 

np: 2003

 

2 Instalacja Objective-Caml.

cd /opt
sudo wget --trust-server-names caml.inria.fr/distrib/ocaml-4.01/ocaml-4.01.0.tar.bz2
sudo tar xvf ocaml-4.01.0.tar.bz2
cd ocaml-4.01.0

 

sudo ./configure
sudo make world.opt
sudo make install

 

3. Instalacja klienta MLDonkey.

cd /opt/mldonkey
sudo wget --trust-server-names http://sourceforge.net/projects/mldonkey/files/mldonkey/3.1.5/mldonkey-3.1.5.tar.bz2/download -O /opt/mldonkey/mldonkey-3.1.5.tar.bz2
sudo tar xvf mldonkey-3.1.5.tar.bz2
sudo mv mldonkey-3.1.5 mldonkey
cd mldonkey

 

sudo ./configure
sudo make

sudo mv ./mlnet /usr/local/bin

 

4. Autostart klienta MLDonkey przy uruchamianiu systemu.

sudo nano /etc/default/mldonkey
# MLDonkey configuration file
# This file is loaded by /etc/init.d/mldonkey-server.
# This file is managed using ucf(1).

MLDONKEY_DIR=/opt/mldonkey/.mldonkey
MLDONKEY_USER=mldonkey
MLDONKEY_GROUP=mldonkey
MLDONKEY_UMASK=0022
LAUNCH_AT_STARTUP=true

 


sudo nano /etc/init.d/mldonkey
#!/bin/sh
#
# Original file :
#    Written by Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>.
#    Modified for Debian GNU/Linux
#    by Ian Murdock <imurdock@gnu.ai.mit.edu>.
#
# Version:  @(#)skeleton  1.9.1  08-Apr-2002  miquels@cistron.nl
#
#
# This file has been rewritten by Sylvain Le Gall <gildor@debian.org>
# and Samuel Mimram <smimram@debian.org> for the mldonkey package.
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          mldonkey-server
# Required-Start:    $network $remote_fs
# Required-Stop:     $network $remote_fs
# Should-Start:      $local_fs
# Should-Stop:       $local_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Server for the mldonkey peer-to-peer downloader.
# Description:       Server for the mldonkey peer-to-peer downloader.
### END INIT INFO

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=mlnet
EXEC=/usr/local/bin/$NAME
DESC="MLDonkey"
CONFIG=/etc/default/mldonkey
PIDDIR=/opt/mldonkey/.mldonkey
PIDFILE=$PIDDIR/$NAME.pid
LOGFILE=/var/log/mldonkey/mldonkey.log
SERVERLOG=/var/log/mldonkey/mlnet.log

test -e $CONFIG || exit 0

set -e

Warn ()
{
    echo "$*" >&2
}

Error ()
{
    code=$1
    shift

    echo "."
    Warn "$DESC: $NAME [ERROR] $@"
    exit $code
}

StartErrorCheck ()
{
    if [ -f "$SERVERLOG" ] && tail -n 2 "$SERVERLOG" | grep -qi 'aborting' ; then
        Warn "$DESC: $NAME [ERROR] server start error"
        tail --verbose $SERVERLOG
        exit 1
    fi
}
. $CONFIG

# Look for the default locale
if [ -f "/etc/default/locale" ]; then
 . /etc/default/locale
 export LANG
fi

if [ -n "$MLDONKEY_UMASK" ]; then
 umask $MLDONKEY_UMASK
fi
# /var/run might be on tempfs, see #354701.
if [ ! -d /var/run/mldonkey ]; then
 mkdir -m 755 /var/run/mldonkey
fi
if [ ! -d /var/log/mldonkey ]; then
 mkdir -m 755 /var/log/mldonkey
fi
if [ -n "$MLDONKEY_USER" ] && [ -n "$MLDONKEY_GROUP" ]; then
 chown -R $MLDONKEY_USER:$MLDONKEY_GROUP /var/run/mldonkey
 chown -R $MLDONKEY_USER:$MLDONKEY_GROUP /var/log/mldonkey
fi

WRAPPER_OPTIONS="--iosched idle"

# Set configuration value, from CONFIG
if [ -n "$MLDONKEY_USER" ] && [ -n "$MLDONKEY_GROUP" ]; then
 WRAPPER_OPTIONS="$WRAPPER_OPTIONS --chuid $MLDONKEY_USER:$MLDONKEY_GROUP"
fi

if [ -n "$MLDONKEY_DIR" ]; then
 WRAPPER_OPTIONS="$WRAPPER_OPTIONS --chdir $MLDONKEY_DIR"
fi

if [ -n "$MLDONKEY_GROUP" ]; then
  WRAPPER_OPTIONS="$WRAPPER_OPTIONS --group $MLDONKEY_GROUP"
fi

if [ -n "$MLDONKEY_UMASK" ]; then
  WRAPPER_OPTIONS="$WRAPPER_OPTIONS --umask $MLDONKEY_UMASK"
fi

if [ -n "$MLDONKEY_NICENESS" ]; then
  WRAPPER_OPTIONS="$WRAPPER_OPTIONS --nicelevel $MLDONKEY_NICENESS"
fi

case "$1" in
  start|force-start)
    echo -n "Starting $DESC: $NAME"

    if [ "x$LAUNCH_AT_STARTUP" != "xtrue" ] && [ "x$1" = "xstart" ]; then
      Error 0 "configuration file prevent $NAME to be started (use force-start)."
    fi

    if [ -z "$MLDONKEY_DIR" ] || [ ! -d "$MLDONKEY_DIR" ]; then
      if [ -z "$MLDONKEY_DIR" ]; then
        MLDONKEY_DIR="(unset)"
      fi
      Error 1 "$MLDONKEY_DIR is not a valid directory."
    fi

    if [ ! -f "$MLDONKEY_DIR/downloads.ini" ]; then
      Error 1 "$MLDONKEY_DIR/downloads.ini is not a valid file."
    fi
 USER=`/usr/bin/stat --format="%U" "$MLDONKEY_DIR/downloads.ini"`
 WRAPPER_OPTIONS="$WRAPPER_OPTIONS --user $USER"

 start-stop-daemon --start $WRAPPER_OPTIONS \
 --pidfile $PIDFILE --background --exec $EXEC \
 -- -log_file $SERVERLOG -pid $PIDDIR 2>&1

 StartErrorCheck

 echo "."
 ;;

 stop)
 echo -n "Stopping $DESC: $NAME"
 start-stop-daemon --stop --oknodo --pidfile $PIDFILE --retry 30
 echo "."
 ;;

 force-reload|restart)
 $0 stop
 $0 start
 ;;

 *)
 Error 1 "Usage: $0 {start|stop|restart|force-reload|force-start}"
 ;;
esac

exit 0


Zmiana uprawnień na pliki wykonywalne.

sudo chmod +x /etc/init.d/mldonkey
sudo chmod +x /etc/default/mldonkey

 

Zmiana uprawnień i Uruchomienie MLDonkey.

sudo chown -R mldonkey:mldonkey /opt/mldonkey
sudo /etc/init.d/mldonkey start

 

5. Ustawianie dostępu komputerom z lokalnej sieci do klienta MLDonkey.

Logujemy się się do klienta MLDonkey za pomocą telneta.
Jeżeli chcemy zmienić hasło administratorowi, należy zastąpić dwa cudzysłowie hasłem przy useradd admin „”.
Dodajemy własną wewnętrzną sieć np: 192.168.0.0/24 do adresów dozwolonych do dostępu do WebUI MLDonkey.

sudo telnet 127.0.0.1 4000

Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Welcome to MLDonkey 3.1.5
Welcome on mldonkey command-line


useradd admin ""

Password of user admin changed


set allowed_ips "127.0.0.1 192.168.0.0/24"

option allowed_ips value changed


save

options and sources saved

exit

 Connection closed by foreign host.

 

6. Konfiguracja serwera Apache2 – Proxy.

Tworzenie pliku konfiguracyjnego /etc/apache2/sites-available/mldonkey.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/mldonkey
<VirtualHost *:443>
ServerName mldonkey.yourhost.com
SSLEngine On
SSLCertificateKeyFile ssl/apache.pem
SSLCertificateFile ssl/apache.pem
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
ProxyRequests Off
ProxyPass / http://192.168.0.5:4080/
ProxyPassReverse / http://mldonkey_host/
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
</VirtualHost>

 

sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/mldonkey /etc/apache2/sites-enabled/mldonkey
sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

7. Iptables – konfiguracja.

 

Pliki konfiguracyjne znajdują się w katalogu /opt/mldonkey/./mldonkey.
Aby zmienić porty, należy edytować pliki których nazwy są także nazwami sieci P2P np:

zmiana portu sieci bittorrent:

sudo nano /opt/mldonkey/./mldonkey.bittorrent.ini
...
client_port = 6882
...

 

Sieć eDonkey2000 – plik konfiguracyjny: donkey.ini:

 • TCP port 4662 client to client exchange.
 • UDP port 4672 for clients, where to listen for source asking.
 • TCP port 4661 for servers, it is the default port to listen.
 • UDP port 4665 for servers, it is 4661 + 4, where to listen for source asking requests.
 • UDP port 65535 for server access (reference is found in preferences.ini in emule\config)

 

Sieć Overnetplik konfiguracyjny: donkey.ini, sekcja Overnet: 

 • TCP port 4662 to connect to other clients.
 • The UDP port used for searching and publishing has no default.

 

Sieć  KADplik konfiguracyjny: donkey.ini, sekcja Kademlia: 

 • TCP port 6419 to connect to other clients.
 • UDP port 6429 used to searching and publishing.

 

Sieć Gnutellaplik konfiguracyjny: gnutella.ini: 

 • TCP port 634

 

Sieć Gnutella2plik konfiguracyjny: gnutella2.ini: 

 • TCP port, no default
 • UDP port, the same number of TCP port

 

Sieć BitTorrentplik konfiguracyjny: bittorrent.ini:

 • TCP port 6881

 

Sieć Fasttrackplik konfiguracyjny: fasttrack.ini:

 • TCP port 1214 is where clients and supernodes listen.

 

Sieć OpenNapplik konfiguracyjny: opennap.ini:

 • TCP port 6699 where the client receives PUTs from peers.
 • TCP port 8888 default port for servers.
 • TCP port 8875 for metaserver
 • TCP port 8889 where the ~OpenNap server listen for the stats

 

Sieć Direct Connectplik konfiguracyjny: directconnect.ini:

 • TCP port 1412
 • UDP port same as TCP port.

 

Sieć Soulseekplik konfiguracyjny: soulseek.ini:

 • TCP port 2234
 • TCP port 5534

 

 

...
#Donkey
-A INPUT -p TCP --dport 4662 -j ACCEPT
-A INPUT -p UDP --dport 4672 -j ACCEPT
-A INPUT -p TCP --dport 4661 -j ACCEPT
-A INPUT -p UDP --dport 4665 -j ACCEPT
-A INPUT -p TCP --dport 6827 -j ACCEPT
-A INPUT -p UDP --dport 6827 -j ACCEPT
#Overnet
-A INPUT -p TCP --dport 8740 -j ACCEPT
-A INPUT -p UDP --dport 8740 -j ACCEPT
#Kademlia
-A INPUT -p TCP --dport 6419 -j ACCEPT
-A INPUT -p UDP --dport 6429 -j ACCEPT
#Gnutella
-A INPUT -p TCP --dport 634 -j ACCEPT
#Bittorrent
-A INPUT -p TCP --dport 6881 -j ACCEPT
-A INPUT -p TCP --dport 6882 -j ACCEPT
-A INPUT -p UDP --dport 9511 -j ACCEPT
#Fasttrack
-A INPUT -p TCP --dport 1214 -j ACCEPT
#OpenNap
-A INPUT -p TCP --dport 6699 -j ACCEPT
-A INPUT -p TCP --dport 8888 -j ACCEPT
-A INPUT -p TCP --dport 8875 -j ACCEPT
-A INPUT -p TCP --dport 8889 -j ACCEPT
#Direct Connect
-A INPUT -p TCP --dport 1412 -j ACCEPT
-A INPUT -p UDP --dport 1412 -j ACCEPT
-A INPUT -p TCP --dport 4444 -j ACCEPT
-A INPUT -p UDP --dport 4444 -j ACCEPT
#Soulseek
-A INPUT -p TCP --dport 2234 -j ACCEPT
-A INPUT -p TCP --dport 5534 -j ACCEPT
#UDP
-A INPUT -p UDP --dport 65535 -j ACCEPT
...

 

8. Sancho.

Windowsowy klient do Mldonkey’a

Sancho: http://sancho-gui.sourceforge.net/

 

Żródło: